Alexander Ermolaev
The exhibit #06/01
  Moscow. Tverskaya-Yamskaya street. 1963