Alexander Ermolaev
The exhibit #06/12
  Yaroslavl. 1983