David Prozorov - Painted Sky

Yuri Avvakumov + Alyona Kirtsova - Scale: Solovki

Yuri Avvakumov + Alyona Kirtsova - Limerick(s)

Alyona Kirtsova + Yuri Palmin - Food

Efimov/Kupriyanov/Leontiev/Moukhin/Nesterov/Palmin - Vanishing Points

(exhibition)

Denis Letbetter - FlintVille